• Sayfa

  Kullanım Koşulları

  1. TARAFLAR VE KONU

  1.1. İşbu koşulların tamamını okuyup kabul ederek www.KariyerSor.com alan adı altında faaliyet gösteren internet sitesinin (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) yaratıcısı ve bu Sitenin her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkının sahibi ve tek yöneticisi olan Torun Tower. Büyükdere Cad. No:14. Şişli, 34394 İstanbul/Türkiye adresinde yerleşik SmartOn Group şirketince (bundan böyle “Yönetim” olarak anılacaktır) size sunulan Siteye erişim sağlayan gerçek veya tüzel kişi olarak “Kullanıcı” sıfatıyla aşağıda yazılı şartlara bütünüyle uyacağınızı taahhüt etmektesiniz. Tüm bu koşulları bütünüyle ve hiçbir itirazınız olmaksızın kabul etmiyor iseniz lütfen Siteyi kullanmayınız.

  1.2. Site üzerinde yeni üyelik oluşturan, ilgili olabilecek her türden bağlantı yoluyla Siteye herhangi bir şekilde içerik (soru, tavsiye, cevap, yazı, resim, video ya da bağlantı) yükleyen kişiler bundan sonra “İçerik Sağlayıcı” ya da “Üye” olarak; Üye olmamasına karşın Siteyi ziyaret eden diğer tüm kişiler ise “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

  1.3. İşbu Kullanım Koşullarında Yönetim tarafından sağlanmakta olduğu belirtilen içeriklerin dışında Sitede sunulan ve Yönetimle ilişkisi olmayan ve tamamen Üyelerin Üyelik Sözleşmesinde yazan şartlar altında kendi inisiyatifleriyle Siteye ekledikleri içerikler de Site üzerinde bulunmaktadır. Yönetimin Üye içeriğinden dolayı hukuki ya da cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  1.4. İşbu Kullanım Koşulları metnine Yönetim tarafından Sitede yer verilmek suretiyle Siteyi kullanan herkes tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuş bulunmaktadır.

  1.5. Yönetim, işbu Kullanım Koşullarının içeriğinin tamamını ya da bir parçasını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zaman ve istediği şekilde değiştirebilir. Kullanım Koşullarının değiştirilmiş yeni hali Sitede yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Yönetim tarafından işbu Kullanım Koşullarında yapılan her tür değişiklik Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları metninin, Kullanıcının tek taraflı beyanı ile değiştirilmesi söz konusu değildir.

  2. TANIMLAR

  Site: Yönetim tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli çevrimiçi içeriklerin sunulduğu www.KariyerSor.com alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün kılınan internet sitesi.

  Kullanıcı: Siteye ve/veya veritabanına herhangi bir araç veya yolla erişen fakat hiçbir içerik yüklemesine izin verilmeyen her bir kişidir.

  Üye: Siteye üye olarak Sitede sadece Üyelerce yapılabilecek olan işlemleri gerçekleştirebilme hakkı elde eden kişidir.

  İçerik: Siteden erişimi mümkün olan her türlü bilgi, soru, tavsiye, yazı, resim, video, rakam ve benzeri görsel ve işitsel imge ve işaretlerin bütünüdür.

  İçerik Sağlayıcı: Site dahilindeki içerikleri yükleyen ya da sunan Üye olsun ya da olmasın kişi, kurum ve kuruluşlardır.

  Site Arayüzü: İçerik Sağlayıcılar ya da Yönetim tarafından Sitede sunulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve Site Veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında korunan ve Site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için gereken komutları ileten internet sayfası parçalar, butonlar ve sair tüm grafikler.

  Site Veritabanı: Site dahilinden erişilen sorular ve cevaplar gibi içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Yönetime ait olan FSEK gereğince korunan veritabanı.

  Bağlantı: Site üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden Siteye, dosyalara ve içeriğe erişim sağlayan linkler.

  Uzman Üye: Sitede profil isminin yanında “Uzman”, “Yönetmen”, “Müdür”, “Direktör”, “CxO”, “CeO” etiketi yer alan ve ilgili profilleri vasıtasıyla Siteye belirli bir konu hakkında derinlemesine bilgi/deneyim sahibi olduğunu bildirerek soru, tavsiye, cevap, görüş, link, bağlantı, yazı, resim, video vb. türden içeriği tamamen tüm hukuki sorumluluğu kendilerinde olmak üzere ekleyen, sunan, paylaşan ya da Site üzerinde bu profilleri içerisinden herhangi bir şekilde görüntülenmesini sağlayan Üyelerdir.

  3. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER

  3.1. Yönetim, Site Arayüzü kullanılmak suretiyle Site Veritabanı üzerinden içerik sorgusu yapılabilmesine ve bu içeriklerin görüntülenip aktarılabilmesine olanak sağlayabilecek ve istediği zaman ara ya da son verebilecektir.

  3.2. Site, Sitedeki sair içeriğin Kullanıcı tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. Kullanıcı, Site üzerinde yalnızca yürürlükteki yasalara ve genel hukuk ilkelerine uygun amaçlarla işlem ve eylemlerde bulunabilir.

  3.3. Kullanıcı, Site dâhilinde bulunabilecek olan metin, görsel ve işitsel imgeler, veritabanları, videolar ve benzeri dosyalar da dahil olmak üzere hiçbir içeriği kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini ve de hiçbir şekilde Yönetim ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak Sitenin kapsamı çerçevesinde rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

  3.4. Site dâhilinde üçüncü kişiler ya da Üyeler tarafından sağlanan içeriklerden ve de Yönetim dışındaki her türlü İçerik Sağlayıcı tarafından oluşturulan içeriklerden dolayı Yönetimin, işbirliği içinde bulunabileceği ya da reklam aldığı kurumların, Yönetim çalışanlarının ve yöneticilerin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

  3.5. Yönetim, Üyeler ve sair İçerik Sağlayıcılar tarafından Site üzerinden yüklenebilecek, sunulabilecek ya da sağlanabilecek içeriklerin hukuka uygunluğunu ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Yönetim, Siteye yüklenen ve/veya sunulan içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmez. Kullanıcıların Sitedeki her türden eylem ve işleminde hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Kullanıcılara aittir.

  3.6. Kullanıcı, Sitede Yönetimin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz eden ya da saldırı niteliğini haiz olabilecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

  3.7. Yönetim, Site dâhilinde sunulan içeriği her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar. Yönetim bu yöndeki yetkisini hiç kimseye önceden ya da sonradan herhangi bir şekilde ihbarda ya da bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçim ve koşulda kullanabilir.

  3.8. Yönetim ve Site 5651 sayılı Kanun ve bağlı ilgili yönetmelikler uyarınca Yer Sağlayıcısı sıfatına haizdir. Yönetim, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların ve İçerik Sağlayıcıların Site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki verileri yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

  3.9. Yönetim, Site üzerinden Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, herhangi bir veritabanı üzerinde saklayabilir.

  3.10. Yönetim, Kullanıcının IP adresi, Sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, tarayıcı tipi, işlem tarih ve benzeri bilgileri de istatistiksel değerlendirme yapmak ya da kişiye yönelik hizmetler sunmak gibi amaçlar çerçevesinde edinebilir, saklayabilir, iletebilir ve kullanabilir.

  3.11. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Yönetimin yazılı olarak izin verdiği çerçevede erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan tüm erişimler görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Siteden ve Site Veritabanından bilgi çekmek de dahil olmak üzere hukuka aykırı olup Yönetimin dava ve takip hakları bu tür durumlar açısından her zaman için saklıdır.

  3.12. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içeriğin Yönetimin yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce Site dışında başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda görüntülenemez; aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir.

  3.13. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen sayfalarda yer alabilecek olan kişisel veriler aksi ayrıca belirtilmedikçe Kullanıcıların kişisel bilgilerinden herhangi birini, Yönetimin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Yönetim, yasalar öngördüğü takdirde, yasal merci ve makamların kararları doğrultusunda yürürlükteki yasalar kapsamında kalmak şartıyla ve ilgili kararın çerçevesinde olmak üzere Kullanıcılar ve sair İçerik Sağlayıcılar ile ilgili talep edilen bilgileri ilgili makam ve mercilere verebilir.

  4. SORUMLULUĞUN REDDİ ve YASAL ÇEKİNCELER

  4.1. Yönetim, Siteye kendi iradesi dışında yüklenen dosyalardan dolayı hiçbir şekilde hukuki ve cezai olarak sorumlu değildir. Gönderilen dosyalar Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Sitenin o an ziyaret edilmekte olduğu ülkenin yürürlükteki tüm yasalarına uygun olmalıdır. Kullanıcıların gönderdiği ve/veya yüklediği bir dosyanın herhangi bir suç unsuru teşkil etmesi durumunda doğacak sorumluluk dosyayı gönderen ve/veya yükleyen kişinin üzerinde olacaktır.

  4.2. Site üzerinden başka sitelere verilen bağlantılar ve/veya yönlendirmelerin varlığı Site dışındaki diğer site ve sayfaların da içeriklerinin denetlendiğini hiçbir şekil ve surette ifade etmemektedir. Bu bağlantılardan erişilebilecek Site dışı diğer içerikten dolayı Sitenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Site üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilebilen her türden tüm üçüncü sitelerden yapılacak işlemlerden doğacak zarardan Site hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir ve Kullanıcılar bu bağlantılara eriştiğinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen, yalnızca ve istisnasız kendilerinde olduğunu kabul ve beyan eder.

  4.3. Siteye yüklenmiş olan dosyaların içeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan Yönetim sorumlu tutulamaz. Bunlardan dolayı doğabilecek maddi ya da manevi, dolaylı ya da doğrudan zararlardan Site Yönetimi ve ona bağlı kişi ve kuruluşların sorumlu tutulması söz konusu değildir.

  4.4. Yönetim, Site dahilinde kişisel verileri gizli tutmak için gerekli tedbirleri almaktadır. Kullanıcılar, Site tarafından alınan önlemlere rağmen Siteye yapılan her türlü iç ya da dış saldırı sonucu kişisel verilerin herhangi bir şekilde zarar görmesi veya bunların üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Sitenin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul etmekte ve bu nedenlerle doğrudan ya da dolaylı olarak oluşan ya da oluşabilecek zararlardan Siteyi hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaklarını peşinen kabul ve beyan ederler.

  4.5. Kullanıcılar, Sitede profil isminin yanında “Uzman”, “Yönetmen”, “Müdür”, “Direktör”, “CxO”, “CeO”  etiketi yer alan Uzman Üyelerin ilgili profilleri vasıtasıyla Siteye girdikleri, ekledikleri, sundukları, paylaştıkları ve de Site üzerinde bu profil içerisinden herhangi bir şekilde görüntülenebilen soru, tavsiye, cevap, görüş, link, bağlantı, yazı, resim, video vb. her türden tüm içeriğin kendileri tarafından görüntülenmesi, kullanılması ve/veya uygulanması ile ilgili olarak Yönetim’den her ne nam ve surette olursa olsun, herhangi bir hak, alacak, bedel ya da tazminat talep etme hakları olmadığını, tüm içeriklerin içerikleri sağlayanların sorumluluğunda bulunduğunu, Uzmanlar tarafından girilen içeriklerin doğru, gerçek, tam, uygulanır, kesin vb. nitelikleri olmadığını ve de Uzman profillerinden gelen her türlü yanıtların, Uzman tarafından sunulan tüm bilgilerin, yönlendirmelerin ve içeriklerin güvenilir ve geçerli kabul edilmesi konusunda inisiyatifin tamamen kendilerine ait olduğunu bildiklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  5.1. Sitenin Veritabanı, ara yüzü, tasarım, metin, kodlar ve tüm görsel-işitsel ögeler de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site üzerindeki Site yapıtaşı niteliğindeki tüm ögelerin fikri mülkiyet hakları Yönetime aittir ve/veya Yönetim tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir.

  5.2. Sitede kullanılmakta olan resim, grafik, fotoğraf ve benzeri türden içeriklerin, Site içerisinde ifade edilen sınırların dışında Kullanıcı ve/veya üçüncü şahıslar tarafından başka amaçlar için kullanımına izin verilmemektedir. Bu türden içeriğin izinsiz kullanımı; telif hakları ihlallerine, ticari markalarla ilgili hükümlerin ya da diğer geçerli mevzuatın ihlaline yol açmaktadır.

  5.3. Site, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Kullanıcılar, Yönetimin Site üzerinde bulunan ve telif haklarına tabi olan çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya üçüncü kişilerin Yönetimin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

  6. GİZLİLİK BİLDİRİMİ

  6.1. Yönetim işbu Gizlilik Bildirimi maddesi vasıtasıyla Kullanıcılarının gizliliğini korumak amacıyla çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Bu bildirim dahilinde aşağıda belirtilen bu ilkeler Site ve tüm alt alan adlarında kişisel ya da kişisel olmayan veri toplanması ve kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiştir. Site Kullanıcıları belirtilen bu ilkelerin tümünü peşinen kabul ederler.

  6.2. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soy isim, firma bilgileri, IP adresi, posta adresi, telefon numarası, e-posta adresi veya Kullanıcıları tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içerebilir. Yönetim, işbu Gizlilik Bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Yönetimin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

  6.3. Kullanıcıların kendileriyle ilgili (ad, soyad, kurum bilgileri, telefon, posta adresi ve/veya e-posta adresi ve benzeri gibi) bazı kişisel bilgileri site üzerindeki çeşitli alanların doldurulması suretiyle Yönetime iletmeleri gerekebilir. Yönetim, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bu türden bilgileri reklam ve pazarlama veya benzeri amaçlarla ortaklık ilişkisi içinde olduğu, olacağı ya da olmadığı şirketlerle ve sair üçüncü kişilerle paylaşabilir ya da kendisi dilediği şekilde kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde Kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilecektir.

  6.4. Yönetim, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye yetkisiz ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

  6.5. Yönetim tarafından talep edilen bu türden bilgilerin dışında da Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili olarak otomatik ya da başkaca şekilde elde edilen ya da tespit edilen IP numarası gibi bilgiler; Yönetim ve işbirliği içinde olduğu kurum ya da kişiler tarafından, Kullanıcı Sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi ve Site üzerinde herhangi bir şekilde iletilen tüm bilgilendirmeler ve belgelerle belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da çeşitli istatistiki değerlendirmeler, pazar araştırmaları ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.

  6.6. Yönetim, Site dâhilinde başka sitelere bağlantı sağlayabilir. Yönetimin bu şekilde dış bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin içerik ve gizlilik hususlarındaki bildirim, politika ve uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  6.7. Yönetim, Kullanıcılar ve Kullanıcıların Siteyi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyacığını (çerez) kullanarak elde edebilir. Bu çerez adı verilen dosyacıklar, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerez bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak kullanımı kolaylaştırır. Çerezler, site ziyaretleri konusunda istatistiki bilgi elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış reklam ve sair dinamik içerik üretilmesinde yardımcı olur.

  6.8. Yönetim, işbu Gizlilik Bildirim maddesinde belirtilen genel hükümler dışında da Kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Yönetim aşağıda sayılan durumlarda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcıların kişisel bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşacaktır;

  – Yürürlükteki mevzuat ile getirilen sorumluluklara uymak,
  – Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi ile eklerinin gereklerini yerine getirmek,
  – Yetkili otorite tarafından ilgili mevzuata göre yürütülen bir araştırma amacıyla Kullanıcılar ve Üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi için bilgi vermenin gerekli olması.

  7. MÜCBİR SEBEPLER

  7.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Yönetim işbu Kullanım Koşullarından doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Yönetim açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Yönetimin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

  7.2 Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Yönetimin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.

  8. UYGULANACAK HUKUK

  İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  9. YÜRÜRLÜLÜK

  İşbu 9 (dokuz) maddeden oluşan Kullanım Koşulları, Yönetim tarafından Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanmıştır. İşbu Kullanım Koşulları metni Site üzerinde bulunan Üyelik Sözleşmesi ve Site üzerinde herhangi bir şekilde iletilen tüm bilgilendirmeler ve belgelerle birlikte tam bir ayrılmaz bütündür ve bu belgelerin ve bilgilendirmelerin tamamı Kullanıcılarca Siteyi ziyaret etmekle aynen kabul edilmiş olurlar. Site Yönetimi, istediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler değişiklik tarihi belirtilerek Site üzerinde yayınlandığı anda yürürlüğe girer.

   

  Künye:

  Adres: Torun Tower. Büyükdere Cad. No:14. Şişli, 34394 İstanbul

  Email-1: info@kariyersor.com

  Email-2: kariyersor@gmail.com

  Facebook sayfamızı ziyaret edin!

  Twitter‘da bizi takip edin!

  Instagram‘da bizi takip edin!

  Tumblr bloğumuzu ziyaret edin!

  Google+ sayfamızı ziyaret edin!

  Kariyer sor, kariyer ile ilgili soru

  lar, kariyer tavsiyeleri, kariyer sorusu, kariyer eğitimleri, işe giriş eğitimleri, şirket içi eğitimler, kariyer akademi, en iyi sertifika programları, en iyi kurslar, dil eğitimleri, kariyer gelişimi, girişimci soruları, nasıl girişimci olunur, girişimcilere tavsiyeler, startup, start-up kurmak, internet girişimleri, girişimcinin soruları cevapları, tazminat, kıdem, iş kanunu, mobing, istifa etmek, başka şirkete geçmek, iş sözleşmesi sor, yan haklar sor tavsiye, atama sor, ihbar ve kıdem tazminatı sor, işten çıkarma, toplu işe alım, şirketlerin çalışanlarına uyguladığı politikalar, şirket dedikoduları, Şirket maaşları, maaş sor, maaş tavsiyesi, yıllık ücretli izin süreleri, özel sağlık sigortası. maaşlar, ücretler, primler, ödenekler, ikramiyeler, haftalık çalışma süreleri, net maaşlar, brüt maaşlar, maaşın neti, maaşın brütü, yan haklar, yıllık izin, ücretli izin, özel sağlık sigortası, hayat sigortası, şirket aracı, ulaşım yardımı, öğle yemeği desteği, maaş bordrosu, en iyi meslek, size uygun bölümler, şirketlerdeki meslekler, mühendislik, doktorluk, işçi, memur, yönetici, tasarımcı, mimar, teknik personel, İş Mülakatları, kariyer mülakat, İş görüşmesinde yapılacaklar, kariyer iş görüşmesi, mülakat örnekleri, mülakat soruları, mülakat örneği, mülakat sonrası teşekkür maili, mülakat soru ve cevapları, mülakat sorularına verilecek cevaplar, mülakat teknikleri, cv hazırlamak, özgeçmiş hazırlamak, iyi cv nasıl hazırlanır, özgeçmiş hazırlamanın sırları, cv nasıl olur, cv püf noktalar, bankaya cv, muhendis özgeçmiş, En iyi kariyer yapılacak şirketler, Şirketlerin sunduğu kariyer olanakları, şirketlerde çalışmak, kariyer yapılacak şirketler, turkcell, ziraat, thy, Türk Telekom, Arçelik, Ford, Vestel, Migros, Anadolu Efes, vodafone, doğuş, garanti bankası, akbank, iş bankası, vakıfbank, sabancı, koç holding,Banka sınavları, KPSS, işe alım sınavları, mülakat öncesi sınavlar, testler, banka sınavlarına çıkan sorular, KPSS soruları, sınav tarihleri, personel alım sınavları ve tarihleri, personel alım testi,en iyi staj yapılacak şirketler, stajda neye dikkat etmeli, stajyerlik, stajyerlik hakkında tüm sorular, staj yapmak, stajyer olmak, internship, staj yapmak